Böcker

stapel
Några röster om mina böcker och texter

Ritualisering och sårbarhet – ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion.
Persson, Anders (2012). Malmö: Liber.

ritual”Utifrån en bred och djup beläsenhet visar författaren på det sociologiska vetenskapssamhällets rikhaltiga relationer till Goffman och hur denne på ett mångfaldigt sätt inspirerat andra sociologer. Författaren bidrar själv med två spännande studier i goffmansk anda – om mobiltelefonsamtal på offentliga platser och om socialt samspel på Internet. I dess helhet ett gediget, rikhaltigt och berikande arbete, inte bara för sociologer, utan också för en vidare läsekrets, ett arbete som i sin tur kan komma att framstå som klassiskt.”
Bosse Forsén, Bibliotekstjänst 2012.

”… den fyrahundrasidiga och uppslagsrika bok om Goffman som han nu lagt på skrivbordet – här kan vi verkligen tala om en introduktion utöver det vanliga. ’Storverk’ är ordet!”
Roger Jacobsson, Kulturella Perspektiv, nr. 3-4, 2012.

”En enastående presentation av arvet från Goffman. Anders Persson ger både nybörjaren och den erfarne forskaren en insiktsfull skildring av bredden, briljansen och begränsningarna hos en av sociologins mest innovativa tänkare.”
Blurb på bokens baksida av Ron Eyerman, professor i sociologi vid Yale University.

”Persson använder anekdoter, filmer och händelser från dagens vardagsliv när han förklarar / …/ Goffmans begrepp, vilket både är underhållande och klargörande. Hans analyser är pricksäkra och talande. De avsnitt som handlar om Goffmans begrepp är bokens höjdpunkter. En ren fröjd att läsa. /…/ Jag vill trots den kritik jag framför ändå varmt rekommendera boken. Även om strukturen gör boken något otillgänglig inspirerades jag som läsare av Perssons omfattande kunskaper i ämnet och hans eleganta beskrivning och analys av Goffmans sociologiska tankevärld.”
Erna Danielsson, Sociologisk Forskning, nr. 3, 2012.

Persson ”Introduces ’the Goffman perspective’ to Sweden. Much of the book is a summary of the major concepts. Included also are biographical comments and a particularly complete bibliography. Includes a notable focus on his role in sociology, especially in Sweden. Case studies apply Goffman’s ideas to mobile phones and social media. /…/ The most complete and up-to-date version of all of Goffman’s publications, including ephemera, may be the one included in Persson 2012…” Wendy Leeds-Hurwitz (2014) ”Erving Goffman”. In: Oxford Bibliographies Online. Oxford University Press

 

Skola & mSkola och makt 3 upplakt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola.
Persson, Anders (första uppl. 1994; andra uppl. 2003; tredje uppl. 2014). Stockholm: Carlssons.

”Det är i ’skolbokssammanhang’ en ovanlig, intressant och genomtänkt text läsaren möter.”
Björn Nilsson, Bibliotekstjänst 1995.

”… i ’Skola och makt’ lyfter Anders Persson fram många av de aspekter som är nödvändiga att beakta för den som vill försöka finna lösningar på skolproblemen.”
Karl Steinick, Helsingborgs Dagblad 1994-12-07.

”Anders Persson väljer att ’go naive’, det vill säga han vågar ställa barnsliga frågor av typ: Varför har vi skolplikt, vad innebär den och är den verkligen nödvändig för samhället? Ovanliga frågor som hamnar utanför den vanliga skoldebatten. Och visst är boken intressant. Speciellt när författaren blir personlig. Men långa stycken är också träiga forskningsgenomgångar…”
Arwid Lund, Internationalen, nr. 38, 1995.

 

 

 

 

Förord till Gesser, Bengt (2015 [1985]) Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning. Andra upplagan. Lund: Arkiv förlag. Gesser

”Bengt Gesser, professor i sociologi vid Lunds universitet, avled år 2012. Bakom sig hade han en lång och betydelsefull gärning som forskare, såväl som handledare av doktorander. Den här boken, utgiven första gången för trettio år sedan och speglande en lika lång forskningsperiod, får ses som Gessers vetenskapliga huvudarbete. Den hade stor tyngd och var högst relevant redan när den gavs ut, men bidrar också i dag på många olika och fördjupande sätt till forskningen kring och reflekterandet över en rad aspekter av utbildningens roll i samhället. Det är en text som ingående, komplext och kritiskt visar på den utbildningssociologiska forskningens möjliga bredd och djup. I ett längre förord till denna 2015 års utgåva ger Lundaprofessorn i sociologi Anders Persson en förtjänstfull introduktion till Gessers forskning och dess historiska och samhälleliga sammanhang. En rik inspirationskälla för i första hand forskare och studenter, men också för politiker och andra samhällspolitiskt intresserade.” Bosse Forsén, Bibliotekstjänst 2015.

Institution.
Jönsson, Lars-Eric, Persson, Anders & Sahlin, Kerstin (2011). Malmö: Liber.

instut”Institutionsbegreppet är väldigt mångtydigt, men bokens författare lyckas på ett heltäckande sätt beskriva institutioner ur åtminstone tre infallsvinklar. … Boken är förklarande och tar upp många intressanta studier, vilket bör leda till ett fortsatt intresse för institutionsbegreppet som sådant.” Louise Sverud, Bibliotekstjänst 2012.

”Det finns inte många begrepp som kan tävla med ’institution’ när det gäller mångtydighet. Ingen forskare kan dock bestämma dess rätta betydelse. Vad forskare kan göra, och vad Jöns-son, Persson och Sahlin har gjort med stor framgång, är att förklara begreppets mångtydighet genom en revy av åtskilliga teorier. Det har blivit en spännande resa genom tid och genom olika ämnen inom samhällsvetenskapen. Resultatet är både lysande och upplysande.”
Blurb på bokens baksida av Barbara Czarniawska, professor i allmän företagsekonomi, Göteborgs universitet.

”Författarna lyckas med bravur att på ett enkelt sätt belysa den komplexitet som institutionsbegreppet inbegriper. Boken tydliggör begreppets framväxt inom sociologin och organisationsforskningen och berör ordets koppling till plats, maktutövning och hur det används i vardagliga sammanhang. Den utgör på så sätt en lämplig och högst läsvärd bok att börja med för den som vill undersöka bestående fenomen. Men ett ord som har 250 miljoner träffar på Google låter sig inte sammanfattas på 128 sidor. Det innebär tyvärr också att större delen av de diskussioner som boken berör sträcker sig utanför formatet eller helt enkelt inte får plats. Följden av detta blir att jag när jag lägger ifrån mig boken upplever en rad frågor obesvarade.” Daniel Bodén, RIG – kulturhistorisk tidskrift, nr. 1, 2013.

 

Social kompetens. När individen, de andra och samhället möts.
Persson, Anders (första uppl. 2000, andra uppl. 2003). Lund: Studentlitteratur.

soc_komp”En utmärkt bok som passar i utbildningssammanhang i samhällsvetenskapliga ämnen, på lärarhögskolor m.m. Författaren är docent i sociologi i Lund och det vetenskapliga anslaget i boken kan bara uppfattas positivt.”
Håkan Rosborg, Bibliotekstjänst 2000.

”Anders Persson målar upp en bild av vad det innebär att vara människa i dagens samhälle… Det faktum att boken ska kunna användas … på högskolor och universitet gör att texten ibland blir väl tung… Men den komprimerade kunskapsmängden är även bokens styrka.”
Magnus Trogen, Competence, nr. 6, 2000.Social kompetens 1. uppl

 

 

”Anders Persson är sociolog och har skrivit den lärorika och eleganta boken Social kompetens … om just detta uttryck. … På sin väg mot en inringning av det moderna klimat som anser sig sakna social kompetens gör Anders Persson en rad träffande tidsbilder – ofta med sig själv i huvudrollen i ständig självreflektion – och visar en samtid som definitivt bryter med den tidigare gränsdragningen mellan natur och kultur. Ett nyckelresonemang börjar med en misshandel som han bevittnar…”
Ulrika Milles, Göteborgs-Posten 2000-08-03.

”I sin bok Social kompetens ställer lundasociologen några glasklara och viktiga frågor. Han undrar inte vad social kompetens är. Han frågar i stället varför vi upplever att det finns en brist på social kompetens i dagens samhälle. … Om Anders Perssons slutsatser är nya eller inte, vet jag inte. Men för första gången får jag tydliga ord på vad reklammakarna gör. De stjäl min lycka och paketerar den … De gör glad till ’crazy’, de gör kärlek till sex, de gör min vän till en docka. … Boken känns som ett konstruktivt rop på hjälp…”
Maja Ljung, Helsingborgs Dagblad 2000-10-01, Sundsvalls Tidning 2000-11-03, Smålandsposten 2000-11-18.

”Perssons analys är välbehövlig. Innan vi sväljer begreppet social kompetens känns det välgörande med problematisering och skilda perspektivtaganden.”
Hans Atterström, Jönköpings-Posten, 2000-10-06.

”Det ska bli ett sant nöje att nu i höst använda boken i utbildningen av blivande lärare…” Lena Persson, FLS-Aktuellt, nr. 3, 2000.

 

Social kompetence – når individet de andre og samfundet mødes.
Persson, Anders (2003). Århus: Klim respektive Århus: Gyldendals akademiske bogklubber.

”Begrebet social kompetence kan ellers godt få begrebsforstoppelsessmagsløgene til at rejseSocial kompetence sig på den indre læsetunge, men Perssons analyse, refleksioner og konklusioner er faktisk både interessante, relevante og læselige. … I starten af bogen udpeger Persson to aspekter ved den sociale kompetence, nemlig gruppeaspektet, …, og relationsaspektet, … Disse to aspekter drøftes i lyset af det postmoderne, det flerkulturelle, det offentlige rum, mobning, computerspil med videre. Persson får derved materiale til en fornyet definition af social kompetence, som han kalder »individets evne til at håndtere relationer mellem en selv, de andre og samfundet«. Som enhver god definition åbnes for præciserende drøftelser, blandt andet vedrørende emotionel intelligens, dannelse og etikette. Med netop disse afsluttende drøftelser førte Persson denne læser tilbage i centrum af det pædagogiske rum, men nu med fornyede indsigter om de relationer, vi som lærere agerer og også begrunder os i.”

Peter Green Sørensen, folkeskolen.dk 2003-08-14.

”Social kompetence er et afvejet og anfægtet indlæg i en fortsat afklaring om, hvordan vi skal indrette os samfundsmæssigt, dér hvor vi har mulighed for at få indflydelse. Dermed er den også et meget fint grundlag for overvejelse over, hvordan man indretter sig i de samfundsmæssige institutioner, herunder ikke mindst i skolen. Netop i forhold til skolen giver Anders Persson en revitaliseret analyse af mobningsfænomenet, som er lige til at operationalisere.”

Mads Hermansen, professor vid Danmarks Pædagogiske Universitet och Copenhagen Business School, i sin introduktion till den danska utgåvan av boken.

mange

Lytting på offentlig sted
I Fangen & Sellerberg (red.) (2011) Mange ulike metoder. Oslo: Gyldendal.

”…flere av kapitlene gir fyldige och kloke diskusjoner av ulike etiske problemstillinger knyttet til anvendelsen av metodene som er valgt. Det gelder f.eks. Ehn og Öbergs kapittel om bio-grafiske intervjuer, og Anders Perssons og Sellerbergs refleksjoner over sin praxis som tjuvlyttere av mobiltelefonsamtaler på offentlige steder. I det siste tillfellet er kravet om informert samtykke umulig å oppfylle. Hvilke forskningsetiske regler gjelder i slike tilfeller? Forfatterne legger vekt på att det er sosiale fenomener og ikke individer som fokuseres, samt at enkeltpersoner i alle fall må beskyttes. Samtidig refererer de også en intressant diskusjon hvor det hevdes at en streng forskningsetikk i noen tilfeller kan fungere som instrumenter for sensurering og undertrykking av kritisk forskning.”
Georges Midre, Sosiologisk Tidsskrift, Nr. 3, 2012.

 

 

Nära gränsen? Perspektiv på skolans arbetsliv
(2004). Malmö: Arbetslivsinstitutet.

nara_g”… nio välskrivna och intresseväckande uppsatser som berör olika aspekter av vardagslivet i skolan. … mycket inspirerande läsning som man önskar att många skulle få del av.”
Gert A. Berntsson, Lärarnas Tidning, nr. 16, 2004.

 

 

 

 

 

 

 

Skolkulturer
Persson, Anders (red.) (2003). Lund: Studentlitteratur.

skolkult”Skolkulturer är en antologi med flera spännande uppslag till hur man kan förstå skolan och aktörernas villkor där. Dessutom är den välskriven. … Spänningsfältperspektivet används ofta i analyser för att förstå aktörers agerande… Det är mycket intressanta försök från forskarna att knyta detta spänningsperspektiv till skolkulturbegreppet.”
Carola Aili, Pedagogiska Magasinet, nr. 1, 2004.

”Antologin är tankeväckande och spännande på många sätt. Författarna har vinnlagt sig om att skriva den på ett sätt som gör den läsbar även för en icke-akademisk läsekrets, och det är bara att önska att den får den spridning den förtjänar. Den har mycket att ge både för den läsare som söker inspiration till ett förändringsarbete i den lilla skalan, och den som är intresserad av de systemövergripande frågorna kring styrning och utveckling.”
Eva Marie Rigné, Centrum för kommunstrategiska studiers nyhetsbrev,
Linköpings universitet.

 

 

Coaching och handledning av grupper – inom universitets- och högskoleutbildning.
Andersson, Gunnar & Persson, Anders (2002). Lund: Studentlitteratur.

coach”Denna utomordentliga handbok kan ge god stimulans och konstruktivt stöd, inte bara när det gäller uppsatsarbeten utan i de flesta sammanhang där man använder sig av olika former av grupphandledning.”
Bosse Forsén, Bibliotekstjänst 2003.