Om

Social interaktion
Anders Persson

Så länge jag minns har jag spanat på andra människors samspel, deras sociala interaktion.ape-252x300
För det mesta är interaktionen trivial och det är det som är själva poängen med den, att skapa en rutiniserad, ibland ritualiserad, ordning som underlättar samspelet utan att förbruka alltför mycket energi och som vi vanligtvis inte tänker på. Det är ofta först när rutinen/ritualen bryts som vi blir medvetna om dess existens. Vem skulle vilja svara icke rutinmässigt varje gång frågan ”Hur är läget?” ställs? Och vem skulle orka höra dessa ständiga lägesbeskrivningar eller statusuppdateringar? Vem skulle vilja förhandla om turordningen i en affär, teater eller pub i stället för att i det närmaste automatiskt bilda kö? Och hur skulle vi reagera om gränsen mellan vår privata sfär (backstage) och publika sfär (frontstage) överskreds på det sätt som den gör i en del sociala medier? Skulle vi orka med dessa ständiga uppdateringar av skeenden i andras privatsfär? Hur många foton på vad som äts, vad som besöks, vad som upprör, gillas och roar skulle vi orka bläddra oss igenom på jobbet, festen och träningen?

Denna hemsida heter Social interaktion därför att jag tycker att de rutiner vi ständigt återskapar och ofta bryter i vårt sociala samspel är fascinerande att fundera kring och undersöka. Jag gör det professionellt som forskare vid Lunds universitet där jag är professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap. Jag har huvudsakligen pendlat mellan två forskningsfält: social interaktion och utbildning. Under min forskarkarriär har jag blivit alltmer inspirerad av den kanadensisk-amerikanske sociologen Erving Goffman (1922-82), han som i sin bok Interaction Ritual 1967 skrev: ”Den universella mänskliga naturen är inte särskilt mänsklig. Genom att förvärva den blir människan ett slags konstruktion, uppbyggd inte av inre böjelser utan av moraliska regler som påtrycks henne utifrån.” Jag gav 2012 ut en omfattande bok om Goffman och hans sociologiska perspektiv med titeln Ritualisering och sårbarhet. Totalt har jag publicerat 12 böcker, ett 40-tal kapitel i antologier, ett 30-tal artiklar och varit redaktör för sex antologier. I Lunds universitets publikationsdatabas har jag registrerat över 200 publikationer. Nedan finns länkar till många av mina texter och i min blogg försöker jag ibland aktualisera texterna genom att koppla dem till aktuella skeenden.

Länkar/Links:

Här föreläsningen Skolkulturer – i skolan, i lärarutbildningen och i blivande lärares skolerfarenheter som jag och mina kollegor Gunnar Andersson och Sinikka Neuhaus höll för ett hundratal lärare och förskollärare på Kunskapsveckan i Lund i juni 2015.

För övrigt lever jag tillsammans med  Titti G Persson, konstnär, och vi har tre vuxna barn: Jonn som är fotograf och verksam vid konsthögskolan i Bergen, Norge; Max, masterstudent i sociologi vid Stockholms universitet; och Julia, arkitekturstudent vid Lunds universitet.